Forord

FORORD TIL INTERNETTUTGAVEN

Filosofi: en innføring ble utgitt i 1991, og i løpet av 1995 var hele opplaget utsolgt. Selv om det i årene etter 1995 stadig kom henvendelser fra bokhandler, enkeltpersoner og skoler som ønsket å kjøpe boken, ble det ikke trykt flere opplag. Men takket være Internett kan boken nå gjøres tilgjengelig igjen. Hele boken ligger nå tilgjengelig på denne adressen, www.filosofi.no.

Boken ble altså skrevet for ti år siden, og hvis jeg skulle skrive den på nytt idag, ville jeg antagelig ha gjort endel ting helt annerledes. Allikevel jeg har valgt å ikke foreta noen betydelige forandringer i teksten, jeg har kun foretatt noen mindre rettelser og presiseringer.

De som har gjort mesteparten av jobben med å overføre bokens manus til en form som kunne legges ut på Internett, Niclas Jøranli og Anton Krag, fortjener stor takk, og de takkes herved.

For denne Internettutgaven beholder forfatteren alle rettigheter i forbindelse med copyright, men enhver som ønsker det kan printe ut en papiversjon av boken til eget bruk. Dette inkluderer retten til å printe ut eksemplarer av boken slik at den kan brukes i klasseundervisning.

Vegard Martinsen, juli 2000

I oktober 2005 ble det gjort noen endringer i etikk-kapitlet.

Vegard Martinsen, oktober 2005

FORORD TIL FØRSTEUTGAVEN

Undervisningen i filosofi, både ved universitetene, til examen philosophicum og ved de videregående skoler, foregår som oftest slik at studentene får inntrykk av at filosofi er noe «teoretisk» og «akademisk» som har lite med virkeligheten å gjøre.

Denne boken er et forsøk på å motvirke slike forestillinger ved å vise at filosofi i høyeste grad har med virkeligheten å gjøre, at filosofi er det mest praktiske av alle teoretiske fag og at det er greit å forstå dersom fremstillingen blir riktig bygget opp.

En innføring i filosofi bør bestå av en redegjørelse for filosofiens hovedgrener, en oversikt over de problemene som undersøkes og en antydning av endel foreslåtte løsninger. Den bør også inneholde en noe mer detaljert fremstilling av hva enkelte store tenkere har sagt om de fundamentale problemene. Denne boken er lagt opp slik.

Som tittelen sier er dette kun ment som en innføring. En grundigere behandling av de ideer som er omtalt her vil man finne i filosofenes egne verker, og i de bøker som er nevnt i litteraturlisten.

Under arbeidet med boken har endel personer lest igjennom manuskriptet og kommet med forslag til forbedringer, og de takkes herved: Odd Magnar Brubæk, Asbjørn Buraas, Inger Lazzeri, Harald Waage og spesielt Tore Bøckmann og Thomas Gramstad.

Klaus A. Nordby har mer enn noen annen bidratt til å gjøre denne boken bedre enn den ellers ville ha blitt, og han fortjener derfor en ekstra takk.

Eventuelle feil og uklarheter som måtte gjenstå er selvfølgelig helt og fullt mitt ansvar.

Oslo, juli 1991
V.M.

FØRSTEUTGAVENS VASKESEDDEL

Filosofi: en innføring er en lettfattelig introduksjon til et – tradisjonelt sett – vanskelig emne.

Boken er skrevet ut ifra et Objektivistisk filosofisyn. Forfatteren søker derfor å bekjempe den utbredte forestilling at filosofi er et virkelighetsfjernt, «akademisk» og uforståelig fag som hverken har personlig nytte eller samfunnsmessig betydning:

Denne boken er et forsøk på å motvirke slike forestillinger ved å vise at filosofi i høyeste grad har med virkeligheten å gjøre, at filosofi er det mest praktisk av alle teoretiske fag, og at det er greit å forstå dersom fremstillingen blir riktig bygget opp. (Fra forordet)

Boken består av to deler. Første del, «Filosofiske problemstillinger», gir en innføring i filosofiens fem grener: metafysikk (læren om virkeligheten), epistemologi (læren om kunnskap), etikk (læren om verdier), politikk (læren om hvordan samfunn bør organiseres) og estetikk (læren om kunst). Annen del; «Hovedlinjer i filosofiens historie», er en kronologisk gjennomgang av de viktigste tenkere – fra Thales til Ayn Rand – og deres ideer på hvert av disse fem områdene.

Boken er velegnet til selvstudium, som lærebok i filosofi valgfag i den videregående skolen, og som støttebok til examen philosophicum.

← Innhold | Hva er filosofi? →