George Berkeley

George Berkeley

Berkeley (1685-1753) er ansett som en langt mer typisk empirist enn Locke. Her skal vi kun nevne hans viktigste bidrag til filosofien, og dette punktet er en viktig gjendrivelse av Locke. Denne gjendrivelsen fikk senere stor betydning for Hume.

I motsetning til Locke hevdet Berkeley at det ikke er noen forskjell i metafysisk og epistemologisk status på de primære og de sekundære sansekvaliteter. Berkeley hevdet at begge typer sansekvaliteter i samme grad blir tillagt det som observeres av den som observerer.

Berkeley begrunnet dette synet på følgende måte: Dersom vi observerer et eple, er det egentlig bare sansekvaliteter vi observerer. Vi sanser en bestemt lukt, en bestemt smak, en bestemt farve, en bestemt størrelse, osv. Vi sanser ikke eplet som sådant, men bare de egenskaper ved eplet som påvirker våre sanser. Eplet består altså kun av de egenskapene som sanses, og de egenskapene som sanses må sanses av et subjekt. Siden både primære og sekundære sansekvaliteter sanses av et erkjennende subjekt, kan det ikke være slik at bare noen sansekvaliteter oppstår idet tingen sanses – alle sansekvaliteter må oppstå hos den som observerer i det øyeblikk tingen sanses. F.eks. kan ikke størrelsen på eplet være uavhengig av den som sanser, den vil jo variere alt etter avstanden mellom observatøren og eplet. For Berkeley er derfor alle egenskaper en ting har, både de såkalt primære og de såkalt sekundære sansekvaliteter, like subjektive.

Berkeley trekker dette synet så langt at han til og med hevder at «å være er å bli observert» – esse est percipi. Det som ingen sanser, det eksisterer ikke. Men hva om vi legger eplet i en pose og lukker den slik at ingen kan se eplet – eksisterer eplet da? I bokens første del ga vi Berkeleys svar på dette spørsmålet: Gud ser eplet. Eplet eksisterer derfor i Guds bevissthet, og derfor eksisterer det. Berkeley, som ikke kan ha vært redd for å trekke de fulle konsekvenser av sine teorier, gikk endog så langt som å hevde at vi har kontakt med Gud – eller Guds bevissthet – hver gang vi sanser noe. Hver sanseopplevelse er egentlig et direkte budskap fra Guds bevissthet til vår bevissthet.

← John Locke | David Hume →