Sokrates

Sokrates

Sokrates ble født ca 470 f.Kr. Det meste av det vi vet om Sokrates har vi fra Platon, og grunnen til dette er at Platon, som var en av Sokrates’ elever, ofte brukte Sokrates som hovedperson i sine dialoger. Det er også klart at Platon i dialogene brukte Sokrates som talerør for sine egne filosofiske standpunkter.

Vi vet om personen Sokrates at han var en vandrende vismann som talte til ungdommen på Athens gater og torg. Dette var sterkt mislikt av makthaverne, og han ble arrestert og dømt for å ha bidratt til å forderve ungdommen. På grunn av sin freidige oppførsel under rettssaken fikk han den strengest tenkelige dom: han ble dømt til døden. Flere av hans venner forsøkte å få ham til å rømme fra fengselet, men Sokrates ville ikke høre på dem; han mente at han som en god samfunnsborger måtte adlyde det som myndighetene bestemte. Han ble henrettet i 399 f.Kr.

Som sofistene var Sokrates lite interessert i metafysikk, men han var sterkt uenig i deres moralske relativisme. Han mente at det finnes noe som er allmenngyldig og rett, og at alle mennesker bør gjøre sitt beste for å finne ut hva dette er. Ifølge Sokrates er det om å gjøre å bruke sine egenskaper som menneske best mulig; man må finne sin plass i samfunnet og leve sitt liv så godt man kan.

Hans epistemologi gikk ut på å klargjøre folks oppfatninger – få folk til å tenke igjennom sine holdninger og standpunkter, slik at de til fulle forstår hva de innebærer. Følgende historie (fra Platons dialog Laches) illustrerer Sokrates’ metode og formål: Sokrates spør hærføreren Laches om han vet hva mot er. Laches svarer at mot, det er å bli på sin post når fienden angriper. Sokrates spør om den som blir på sin post viser mot, selv om han ikke vet at det er farlig. Nei, svarer Laches, da er han dum, den modige er en klok person som blir på sin post selv om det er farlig. Sokrates spør så om det er klokt å bli på sin post selv om det eneste man oppnår er å bli drept? Det ender med at Laches er sterkt i tvil om han egentlig vet hva mot er. Ved å opptre på denne måten oppnår Sokrates to ting: Han klargjør viktige begreper – Sokrates var den første som var opptatt av at begreper skulle ha korrekte definisjoner – og han får folk til å bli oppmerksom på at de ofte uttaler seg om ting som de ikke har tenkt grundig nok igjennom.

Sokrates var også opphavsmann til aforismen «dyd er viten», som er et uttrykk for hans overbevisning om at dersom man vet hva som er riktig, vil man også handle riktig.

← Filosofien før Platon | Platon →

Foto: DIMSFIKAS / Wikimedia Commons